HRADISKO DUCOVÉ – KOSTOLEC

HRADISKO DUCOVÉ – KOSTOLEC

Ducové

V mlad­šej dobe bronzovej (1300 – 1100 rokov pred n. L), ľud velatickej kultúry vybudoval na terase Kostolca významné hradisko. Fortifikačný systém hradiska – mohutný val a priekopa sa na lokalite zachovali dodnes. Okrem sídliska sa na Kostolci zistili aj kostrové hroby príslušníkov velatickej kultúry. Žiarové hroby z toho istého obdobia sa v minulosti našli v staršej časti dnešnej obce Ducové a v polohách Veľký diel a Panský jarok. Prechodne bol Kostolec osídlený aj v dobe rímskej (2. – 3 stor. n. L), pričom z areálu pochádzajú drobné nálezy. Najvýznamnejšie osídlenie Kostolca z hľadiska našich národných dejín predstavuje slovenské osídlenie z 9. – 10. stor. Vy­budované opevnenie – palisáda z dubových kolov, obytné časti – zrubové domy a kostolík – rotunda sú charakterizované ako súčasť veľmožského dvorca sídla príslušníkov dvorskej aristokracie. Moderná náznaková rekonštrukcia dáva dobrý prehľad o ich umiestnení v teréne. Zánik dvorca možno spájať s ambíciami Arpádovcov pri rozširovaní obsadeného územia koncom 10. stor. Po definitívnom zániku dvorca sa jeho plocha používala až do pol. 19. stor. ako cintorín.
5. júla 1990 sa na sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda uskutočnil prvý ročník Národnej púte na Ducové-Kostolec. Púte sa konajú od tohto roku pravidelne každý rok.

Kontaktné informácie:
Adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Moravany nad Váhom, Radová 75, 922 21 Moravany nad Váhom
Telefón: 033 / 77 47 117

Zdroj

http://www.ducove.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=34

https://sacravelo.eu/sk_SK/posvatne-miesta/hradisko-ducove-kostolec

Digitálne nástroje


Fotogaléria