Mužla – Hradisko Čenkov

Mužla – Hradisko Čenkov
  • Nitriansky kraj
  • Hrady a hradiská, sv. Cyril a Metod, Veľká Morava
  • Cyrilo-metodská cesta
  • Dobrodružstvo Objavovanie Pohyb v prírode

Mužla bola osídľovaná vďaka svojej polohe už odpradávna. Miesto totiž v minulosti voda nezaplavovala ani pri veľmi vysokej hladine riek. V lokalite Mužla-Čenkov v západnej časti katastra obce sa v 9. a 10. storočí rozprestieralo slovanské hradisko.

Jeho časti sa dnes nachádzajú na polohe Vilmakert a Orechový sad. Možno ho zaradiť medzi hradiská s dominujúcou strážnou a vojenskou funkciou. Lokalita leží priamo na brehu Dunaja. Ide o polykultúrnu oblasť, na ktorej boli objavené rôzne osídlenia vrátane kultúry s mladšou lineárnou keramikou, želiezovskej skupiny, badenskej kultúry, skupiny Kosihy-Čaka, nálezy z prelomu staršej a strednej doby bronzovej, vekerzugskej kultúry, doby laténskej a obdobia včasného stredoveku z 9. až 12. storočia. Lokalita predstavuje jednu z mála výrazne vyvýšených polôh priamo na brehu Dunaja, medzi Štúrovom a Komárnom.

Hradisko bolo vo včasnom stredoveku rozdelené na dve časti, ktoré od seba oddeľovala  cesta smerujúca k Dunaju. Jeho areál bol z troch strán opevnený, na južnej strane zrejme nebolo opevnenie, zrejme kvôli nezvyčajne zvislému brehu vysokému 3-4 m. Jadro valu navŕšené v šírke 1,9 m bolo z oboch strán spevnené kamenným múrom. Vstupná brána bola zrejme umiestnená v blízkosti severovýchodného nárožia. Vnútorný areál hradiska mal približne 1,74 ha. Svedectvo o živote v čenkovskej lokalite poskytuje 385 sídliskových objektov. Spomedzi nich je 79 zahĺbených obytných objektov s kamennou alebo hlinenou pecou. Z nich má najväčší význam sedem obytných domov s dlhým pôdorysom. Jednotlivé objekty sú rozptýlené po celom vnútornom priestore hradiska. Okrem toho sa v oblasti našlo 54 kostrových hrobov. Lokalita v Čenkove mala dôležitú hospodársku funkciu v období Veľkej Moravy a patrí k výnimočným lokalitám na území dnešného Slovenska. Obyvateľstvo osady neskôr čelilo výbojom starých Maďarov. Poslední obyvatelia opustili areál zaniknutého hradiska ku koncu 10. storočia. Dnes lokalita postupne zarastá náletovou vegetáciou, čo sťažuje prístup. Ak uvažujete o tom, ako sa sem dostať, dávame vám do pozornosti aj medzinárodnú Dunajskú cyklotrasu.

Zdroj 

https://www.domcentrope.sk/
http://www.cyril-methodius.cz
http://www.hradiska.sk/2011/09/muzla-cenkov.html

Digitálne nástroje


Fotogaléria