Bíňa – Hradisko

Bíňa – Hradisko
  • Nitriansky kraj
  • Hrady a hradiská, Románska architektúra, Sakrálne pamiatky, sv. Cyril a Metod, Veľká Morava
  • Cyrilo-metodská cesta
  • Dobrodružstvo Objavovanie Pohyb v prírode Putovanie a duchovno

Bíňa je významná svojou strategickou polohou na pravom brehu Hrona a v blízkosti toku Váhu. Geomorfologické podmienky, prírodné prostredie a strategická poloha na križovatke obchodných ciest spôsobili, že človek sa tu odjakživa chcel usídliť.

Prvých obyvateľov sem už v mladšej dobe kamennej pritiahlo vhodné podnebie i úrodnosť pôdy. Počas bronzovej a halštatskej doby bolo osídľovanie utlmené, v laténskej dobe tu žili Kelti, v rímskej dobe vznikli štyri germánske osady. Dá sa predpokladať, že počas markomanských vojen územím prechádzali légie rímskeho cisára Marca Aurélia. Pred príchodom Slovanov sem prenikli Avari. V 9. storočí sa tu rozprestieralo rozsiahle veľkomoravské hradisko. Hradisko sa nachádza na vyvýšenej terase dominujúcej okoliu. Jej prirodzená poloha bola využitá pri stavbe opevnenia. Fortifikáciu tvoria tri valy obkolesujúce areál s rozlohou 107 ha, ktorý bol na východnej strane, smerom od Hrona, chránený strmým zrázom. Valy boli vybudované z hliny bez použitia drevenej konštrukcie či kamenného múra, z vonkajšej strany ich dopĺňajú priekopy široké 8-10 m. Dnešná zachovaná výška valov je 8 až 9 m nad úrovňou okolitého terénu. 

V areáli hradiska odkryli vedci niekoľko obytných objektov, hospodárske a sídliskové jamy, miestami i nadzemné stavby. Obydlia sa datujú zväčša do 9.-11. storočia, nájdené hroby – aj hroby bojovníkov, sú zväčša z obdobia včasného stredoveku. V areáli vnútorného valu hradiska dnes stojí Románska bazilika Panny Márii a románska Rotunda dvanástich apoštolov. V jej okolí boli odkryté viaceré hroby z veľkomoravského obdobia, niektoré však zasahujú pod základy rotundy. Na mapu dôležitých veľkomoravských bodov zaraďujeme Bíňu aj preto, že práve tu sa nachádza najbohatší zo všetkých veľkomoravských veľmožských hrobov na našom území. V hrobe, nájdenom v roku 1983, bola pochovaná žena vo veku od 17 do 24 rokov. Našiel sa v ňom strieborný a bronzový prsteň, 14 strieborných náušníc, štyri strieborné tepané gombíky a dva železné nožíky. Nájdené šperky naznačujú, že mŕtva patrila k šľachtickému nitrianskemu alebo moravskému rodu a do Bíne sa vydala, čo svedčí to o hospodársko-mocenskej významnosti Bíne v tomto období. Dominatnou areálu je v súčasnosti dvojvežový kostol Panny Márie, ktorý bol súčasťou premonštrátskeho kláštorného komplexu postaveného niekedy okolo roku 1217. Z kláštora sa zachovali len základy pri západnej stene kostola.

Zdroj 

https://www.domcentrope.sk/
http://www.cyril-methodius.cz
http://www.hradiska.sk/search/label/Bíňa
https://www.obecbina.sk/

Fotogaléria