Nitra – Slovanské hradisko a Nitriansky hrad

Nitra – Slovanské hradisko a Nitriansky hrad
  • Nitriansky kraj
  • Hrady a hradiská, Románska architektúra, Sakrálne pamiatky, sv. Cyril a Metod, Veľká Morava
  • Cyrilo-metodská cesta
  • Jedinečný príbeh Mestský turizmus Putovanie a duchovno Výlet s deťmi

Nitra je najstarším slovenským mestom, ktorého panorámu tvorí sedem pahorkov: Hradná skala, Zobor, Vŕšok, Kalvária, Borina, Čermáň a Martinský vrch.

Dnes je Nitra šiestym najväčším mestom Slovenska. Nitriansky hrad stojí na skalnom brale na mieste starého výšinného slovanského hradiska, pôvodne obklopeného meandrovitým korytom rieky Nitra. Prvá písomná zmienka o hradisku pochádza z roku 871. V nej sa spomína stavebná činnosť kniežaťa Pribinu a posvätenie jeho kostola v Nitre v roku 828. V období Veľkej Moravy sa Nitra spája najmä s kniežaťom Svätoplukom. Fuldské anály priamo spomínajú Nitrianske kniežatstvo ako „krajinu Svätopluka“. V pápežskej listine z roku 880 pápež Ján VIII. informuje Svätopluka o troch nových biskupoch a Metodovi ako novom arcibiskupovi. A práve v roku 880 bolo v Nitre zriadené Nitrianske biskupstvo, ako jediné známe veľkomoravské  biskupstvo. Neskôr sa spomína aj v tzv. falzách Pasovského biskupa Pilgrima z 10. storočia. Ďalšie diecézy Svätopluk napriek pápežovej výzve nevybudoval.

Archeologický výskum Nitrianskeho hradu a hradného kopca priniesol viacero presvedčivých dôkazov jeho neprerušenej existencii a vývoji už od počiatku 9. storočia, pričom sa zistilo, že v 9.-11. storočí bol sídelným hradom veľkomoravského a neskôr uhorského kniežatstva a pravdepodobne aj sídlom veľkomoravského nitrianskeho biskupstva. Na vrchole kopca sa  našlo veľké množstvo nepriamych dokladov existencie kamennej murovanej architektúry. Ich výskyt sa sústreďoval na vrchole hradného kopca v okolí paláca a kostola. Prinajmenšom jedna z týchto stavieb musela byť rozsiahlym honosným a reprezentačným stavebným komplexom. Potvrdzuje to jednak druh kameňa, z ktorého bola postavená – išlo o špecifický druh vápenca, ktorý sa okolí Nitry nevyskytuje. Jeho najbližšie využívané ložiská ležia približne 80-100 km od Nitry. Okrem toho z tejto stavby pochádza viacero zlomkov omietky s  freskovou výzdobou a honosne zdobených kamenných architektonických článkov, ktoré naznačujú, že na stavbe tohto komplexu sa mohla podieľať kamenárska dielňa z Franskej ríše.

Význam Nitry potvrdzujú aj objavené zvyšky osídlení. Sídlisk bolo viacero, no dominantou mesta bola práve oblasť Hradného vrchu. Hradisko, ktoré sa tu rozprestieralo malo asi 8,5 ha. Chránil ho hlinený val spevnený po oboch stranách kamennými stenami. V nitrianskej sídliskovej aglomerácii sa podľa doterajších zistení nachádzalo 18 neopevnených sídlisk a 13 pohrebísk z 9.-10. storočia. Podľa slovenského archeológa Mateja Ruttkaya môžeme o včasnostredovekej Nitre konštatovať, že „územie dnešného hradu (vtedajšieho hradiska) až po tržnicu a od ulice Fraňa Mojtu po Párovskú ulicu tvorilo jednu veľkú sídliskovú aglomeráciu, ktorú možno bez zaváhania porovnať s najväčšími dobovými stredoeurópskymi metropolami“. Na Hradnom návrší zrejme stál aj najstarší slovanský kostol, ktorý sa ale nepodarilo presne identifikovať. Pravdepodobne sa nachádzal pod dnešným Dolným kostolom, čomu nasvedčuje aj staré patrocínium sv. Emeráma. 

Nitriansky hrad ako prirodzená pevnosť nad meandrom rieky Nitra mal vždy strategický význam. Už v 13-tom storočí bol hrad tak dokonale opevnený, že vydržal útok Tatárov. Jednotlivé objekty viackrát prestavali, súčasná podoba hradu je v zásade z konca 17. storočia, kedy hrad po protitureckých bojoch opevnili. Komplex Nitrianskeho hradu dnes tvorí niekoľko stavebných celkov. Dominantou hradného areálu je katedrála, biskupský palác a mohutné opevnenie s vystupujúcimi bastiónmi. Katedrála – Bazilika sv. Emeráma – sa spomína už v 2. polovici 11. storočia v legende o sv. Svoradovi (Andrejovi) a sv. Beňadikovi „ako miesto, kde boli uložené ich ostatky“. Práve sv. Emerám, Andrej-Svorad a Beňadik sú patrónmi katedrály. Najstaršou zachovanou stavbou je románsky Kostol sv. Emeráma, ktorého vznik sa datuje do 11. až 12. storočia. Po požiari v druhej polovici 13. storočia ho prestavali a po zničení vojskom Matúša Čáka Trenčianskeho v roku 1317 pripojili k novostavbe gotického kostola. Odvtedy slúžil ako tzv. hodnoverné miesto kapituly a neskôr ako klenotnica katedrálneho pokladu. Dnes spolu s Horným a Dolným kostolom vytvára najhodnotnejší objekt hradu – biskupskú katedrálu. Pôvodne gotický Horný kostol postavili v rokoch 1333 až 1335. O tri storočia neskôr k nemu pripojili Dolný kostol, s ktorým ho spája široké schodisko. Dnešný vzhľad katedrála získala v rokoch 1710 až 1736, pričom z tohto obdobia pochádza aj zariadenie interiéru. 

Vzhľadom na svoje historické a architektonické hodnoty patrí areál hradu v Nitre medzi základné pamätihodnosti dejín Slovenska. Bol významným centrom Cyrilo-metodskej misie na území Veľkej Moravy. V múzeu v areáli hradu sa nachádzajú listiny a archeologické nálezy, ktoré hovoria o pôsobení sv. Cyrila a Metoda na našom území. Mesto Nitra je plné odkazov na solúnskych bratov a ich aktivity na našom území. Nachádza sa tu Univerzita Konštantína Filozofa, sv. Cyrilovi a Metodovi je zasvätený kostol v časti Mlynárce,  Metodov žiak – sv. Gorazd – je zasa patrónom nového kostola na Klokočine, a rímskokatolícka farnosť sv. Gorazda je centrom miestneho kresťanského dania. Nitra zároveň patrí medzi tradičné pútnické miesta na Slovensku. 

V Nitre sa každoročne konajú mestské slávnosti Nitra, milá Nitra a spolu s tradičnými Dňami Nitranov, Pribinovými a Cyrilo-metodskými slávnosťami sú venované významným osobnostiam histórie i súčasnosti Nitry, ktoré výnimočným spôsobom ovplyvnili slovenské i európske dejiny. Tradičné mestské slávnosti dôstojne prispievajú  k celoslovenským oslavám sviatku Cyrila a Metoda,  rozvíjajú veľkomoravskú a cyrilometodskú tradíciu, atraktívnou a zrozumiteľnou formou popularizujú históriu a formujú vzťah k historickému dedičstvu. Súčasťou programu je  tradične vedecká konferencia na rôzne témy, slávnostná svätá omša, dni otvorených dverí, výstavy, koncerty vážnej i populárnej hudby, muzikálové melódie, literárne súťaže, tradičný Nitriansky jarmok. Slávnosti sú už niekoľko rokov súčasťou programovej ponuky medzinárodného projektu Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda. Hlavným pilierom duchovnej línie je tradičná Cyrilo-metodská národná púť na Svätoplukovom námestí.

Iné atrakcie: Sokoliarstvo

Atrakciou Nitrianskeho hradu je aj sokoliarstvo. Sokoliar Tomáš predstavuje rôzne dravé vtáky. Možno sa s nimi  odfotografovať a niektoré aj pohladkať, čo ocenia najmä rodiny s deťmi. Sokoliar je k dispozícii na južnom opevnení hradu. Konkrétne dni a časy sa dozviete na webových stránkach nitrianskeho hradu. Na objednávku sokoliar zabezpečí aj odbornú prednášku spojenú s letovými ukážkami dravcov. 

Zdroj 

https://www.domcentrope.sk/
https://slovakia.travel/nitriansky-hrad
http://www.hradiska.sk/search/label/Nitra
http://www.cyril-methodius.cz
https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/cyrilo-metodske-slavnosti
https://www.nitra.eu/p/8598/cyrilometodska-cesta.html
https://nitrianskyhrad.sk/pre-skoly-a-pre-putnikov/
https://www.nitra.eu/sprava/16610/objavte-nitru-na-siedmich-pahorkoch.html

Digitálne nástroje


Fotogaléria