Tlmače – Festunok / Hrádze

Tlmače – Festunok / Hrádze
  • Nitriansky kraj
  • Hrady a hradiská, Sakrálne pamiatky, sv. Cyril a Metod, Veľká Morava
  • Cyrilo-metodská cesta
  • Objavovanie Pohyb v prírode

Hradisko Festunok / Hrádze v lokalite Tlmače-Festunok-Lipník sa nachádza na výbežku, ktorého strmé a skalnaté svahy zvažujúce sa do údolia Hrona poskytovali z východu a čiastočne i juhu prirodzenú ochranu.

Lokalita leží pri južnom vstupe do významného geografického útvaru, tzv. Slovenskej brány, čo upozorňuje na jeho niekdajšiu dôležitú strategickú a strážnu úlohu. Slovenská brána predstavuje špecifický geografický útvar vedúci údolím Hrona k slovenským banským mestám. Tvorí ju široká kotlina vyhĺbená riekou Hron medzi rozprávkovými Štiavnickými vrchmi a Pohronským Inovcom. Tento priestor bol už v dobách našich predkov kľúčovým, pretože tvoril pomyselný vstup k rudnému bohatstvu stredného Slovenska. Takýto dôležitý prechod bolo treba strážiť a chrániť, resp. vybudovať pri ňom opevnenie, ktoré by v čase nepriateľských útokov slúžilo ako strategický bod, no aj ako útočište obyvateľstvu z blízkeho okolia. Hradisko Festunok / Hrádze je situované pri vstupe z juhu do Slovenskej brány, ktorej jednu stranu tvorí Tlmačská skala so spomenutým hradiskom a druhú vrch Kusá hora. Na úseku 6 km vzniklo v slovanskom období šesť opevnených hradísk: Hronský Beňadik – Skala, Rybník – Krivín, Tlmače – Festunok, Tlmače – Kusá hora, Malé Kozmálovce – Pipiška a Starý Tekov. V týchto lokalitách nie sú žiadne odkryté náleziská, je ale zaujímavé hľadať v teréne viac alebo menej nápadné vyvýšeniny a jarky a preniesť sa pri tom duchom do minulosti pri predstave, že sú to vlastne zarastené valy kedysi slávnych opevnení a hradísk, starých vyše tisíc rokov. Aj preto je táto lokalita mimoriadne zaujímavá z pohľadu bádania a archeologických nálezov.

Lokalita hradiska Festunok / Hrádze bola osídlená už v neolite a dobe halštatskej. Dodnes viditeľné masívne valové opevnenie pochádzajúce z 9. až 10. storočia vymedzovalo plochu nepravidelného štvoruholníka s rozlohou približne 2,4 ha. Val s drevenou palisádou bol na vonkajšej strane spevnený na sucho kladenou kamennou stenou. Za ňou sa nachádzala drevozemná roštová konštrukcia. Pred valom bola na severe, západe a čiastočne aj juhu obranná priekopa. Netypicky riešenou bola zdvojená vstupná brána v severovýchodnej časti areálu. Archeologický výskum priniesol poznatky o sídliskových objektoch umiestnených popri vnútornej strane valu. Pozornosť si zaslúžia nálezy úlomkov pravekej a slovanskej keramiky, hrotov šípov, sekerovitej hrivny, či ryolitového žarnova. Lokalita je od 2. polovice 20. storočia narušovaná výstavbou vinohradov a drobných objektov.

Zdroj 

http://www.cyril-methodius.cz
http://www.hradiska.sk/2011/06/tlmace-festunok.html

Fotogaléria